Ansökan

Instiftad av Bengt Sjöberg 2016


Ansökan om forskningsbidrag


Sjöbergstiftelsen ger bidrag till cancerforskning inom områdena:


 • Förebyggande åtgärder och omvårdnad inklusive komplementär och integrativ medicin och åtgärder mot långsiktiga komplikationer
 • Tidig diagnostik samt svårbehandlad cancer med dålig prognos och även "drug repurposing".


I enlighet med donatorns önskemål välkomnar vi ansökningar som avser okonventionella mediciner/behandlingsmetoder.


De högskolor/universitet som inbjuds att lämna ansökningar är:


 • Chalmers tekniska högskola
 • Jönköpings Universitet
 • Karlstad Universitet
 • Karolinska Institutet
 • Kungliga tekniska högskolan
 • Linköpings Universitet
 • Linnéuniversitetet
 • Luleå tekniska Universitet
 • Lunds Universitet
 • Malmö Universitet
 • Marie Cederschiölds högskola
 • Mittuniversitetet
 • Sahlgrenska Akademin
 • Sophiahemmets högskola
 • Umeå Universitet
 • Uppsala Universitet
 • Örebro Universitet


Processen är som tidigare år uppdelad i två omgångar. I första omgången görs ansökan i form av ett projektförslag som kan lämnas in under tiden 1/2 – 31/3.


Projektförslagen utvärderas av Sjöbergstiftelsens vetenskapliga råd, som lämnar förslag till styrelsen. Styrelsen fattar därefter beslut och meddelar de sökande omkring 10/6 vilka projekt som går vidare för fullständiga ansökningar respektive avslås.


Andra omgången omfattar dessa utvalda projekt, för vilka anslagsansökningarna skall vara inlämnade senast 10/9. Därefter görs en utvärdering av Sjöbergstiftelsens vetenskapliga råd, som lämnar förslag till styrelsen. Styrelsen fattar därefter beslut och meddelar de sökande omkring 20/12 vilka projekt som utsetts för bidrag och bidragens storlek.

.

Projektförslagen, som lämnas elektroniskt, skall omfatta:


 • Sökandens uppgifter
 • Forskningsområde (enligt ovan)
 • Projektbenämning (< 225 tecken)
 • Beskrivning (frågeställning, bakgrund och forskningsprogram, < 2500 tecken)
 • Sökt belopp (< 6 000 000 kronor fördelat på tre år)
 • Total budget samt eventuella andra finansiärer (< 2000 tecken)
 • Tidplan (< 2000 tecken)
 • Förväntat resultat (förväntat resultat och förväntad tidpunkt då resultatet kan tillämpas samt betydelsen för patienter och vården, < 2000 tecken)

 

Såväl svensk som engelsk text godkänns.


För projekt som är en fortsättning på tidigare av stiftelsen finansierade projekt redovisas under ”bakgrund” de förväntade uppnådda resultaten när nuvarande finansiering upphör.


Innan ovanstående uppgifter kan registreras måste ett konto skapas med inloggningsuppgifter.

 

Anslagsansökan


Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska (bilagor med font Times New Roman, storlek 12). Uppgifterna registreras på sju sidor med nedanstående indelning.


 1. Sökande. Administrativa uppgifter.
   
 2. Anslagsförvaltare. Administrativa uppgifter.

 3. Projektinformation.
  Godkänd av etisk nämnd.  Eventuella etiska godkännande bifogas som bilagor på sidan 7. Det är av vikt att denna information finns med.  
  Tidigare erhållna medel.  Här anges för det aktuella projektet per finansiär vilka belopp som erhållits och vilka perioder beloppen avsett.
   
 4. Projektsammanfattning
  Bakgrund.
  Syfte. Texten ges underrubrikerna: Syfte, Signifikans och Bedömda effekter inom hälsovården.
  Frågeställning.
  Metodik.
  Plan för genomförande. Plan, Preliminära resultat och Trolig införandetidpunkt.

 5. Övriga bidragsgivare.  Här redovisas huvudsökandens/medsökandens samtliga projekt och deras finansiärer, samt om beloppet är "Beviljat" eller ”Sökt”.

 6. Utgifter.  Ta fram rader att fylla i genom att klicka på ”Lägg till budgetpost”. Ange årtal på första raden, därefter för aktuellt år så många rader som behövs: kostnadsslag, texten "söks" och det belopp som ingår i ansökan för aktuellt kostnadsslag, och i beloppsfältet totalbeloppet för kostnadsslaget. Därefter årtal och uppgifter för nästkommamde år på samma sätt.

  Om det aktuella projektet sträcker sig utöver de tre år för vilka medel söks anges efter ovanstående uppgifter först eventuellt tidigare förbrukade medel genom att som år ange tidsperioden, t.ex. 2015-2022 följt av aktuellt kostnadsslag och utfallsbelopp i beloppsfältet. På samma sätt om projektet beräknas pågå efter de tre år som ansökan avser anges den period som projektet antas fortgå, t.ex. 2026-2027 följt av aktuella kostnadsslag och budgetbelopp i beloppsfältet.

  Täckning av overhead får endast utgöra 15,25% av totala bidraget.  Bidraget får ej användas till att täcka sökandens egen lön.

   
  Sökt belopp.  Ange totalbelopp, vilket är summan av de belopp som specifiserats ovan med texten "Sökt".
      
 7. Övriga kommentarer.  Valfri text. Här kommenteras om sökt bidrag ej skall fördelas lika över tre år.
   
  Övriga bilagor.  Följande bilagor är obligatoriska:
   
  1. Curriculum Vitae. Beskriver kvalifikationer och erhållna forskningsanslag (max 5 sidor). Skall inges för sökanden och medsökanden.

          2. Publikationer. En separat förteckning över de 10 viktigaste publikationerna publicerade under de senaste 10 åren samt en förteckning

              över samtliga publikationer uppdelade i originalarbeten och övriga publikationer. Bifogas för sökanden och medsökanden

         3. Resurstillgång. Intyg från värdinstitutionens prefekt och/eller verksamhetschef om tillgång till ändamålsenligt laboratorieutrymme och   

             utrustning.

         4. Etiska tillstånd. I tillämpliga fall erhållna godkännanden eller sökta tillstånd.

         5. Kommersiella aspekter. Här anges om patent sökts eller erhållits, samt om någon del av forskningen avses att utnyttjas i befintligt företag

             och hur.

         6. Tidigare erhållna bidrag från Sjöberstiftelsen. Här upptas alla projekt som tidigare erhållit medel från Sjöbergstiftelsen. För varje projekt

             redovisas kortfattat forskningens resultat samt vilka publicerade artiklar eller artiklar i manus som producerats

 

För att registrera Projektförslag respektive Anslagsansökan, klicka på länken:

https://stiftelseansokan.seb.se/sbs/sjobergstiftelsen/minsida